Podmienky prenájmu

  • Nájom sa určuje na dobu určitú.
  • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť sumu nájomného a ďalších dohodnutých poplatkov v celku pred začatím dohodnutej doby nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom v stanovenej lehote.
  • Na zabezpečenie pohľadávky na nájomnom sa zmluvné strany dohodli na vopred dohodnutom depozite, ktorý je nájomca povinný zložiť k rukám prenajímateľa v deň odovzdania predmetu nájmu. 
  • Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu, kedy nemohol predmet nájmu užívať. 

  • Nájomca je oprávnený predmet užívať primerane jeho povahe a určeniu s plnou zodpovednosťou.

  • Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. 

  • Prenajímateľ sa zaväzuje po skončení nájmu vrátiť zložený depozit, ak predmet nájmu nebol poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo zničený a bol vrátený včas.